NICE SEA Co., Ltd. cung cấp các dịch vụ dưới nước với phạm vi khảo sát đánh giá thiệt hại, khảo sát mua bán, hàn vết nứt, đánh bóng và sửa chữa chân vịt, v.v.v.. cho tất cả các loại tàu. Chúng tôi đã đạt được các chứng chỉ IWS được phê duyệt và chứng nhận bởi ABS, BV, DNV-GL, LLOYDS’, NK, KR, VR.

  • Khảo sát dưới nước
  • Khảo sát dưới nước thay cho việc kiểm tra trên dock
  • Khảo sát mua bán, thuê tàu biển
  • Vệ sinh vỏ tàu
  • Hàn dưới nước
  • Khảo sát đánh giá thiệt hại