DỊCH VỤ CỨU SINH:

  • Xuồng cứu sinh, thiết bị phóng và thiết bị phát hành tải
  • Dịch vụ hàng năm cho thiết bị cứu hộ và chữa cháy
  • Kiểm tra tải trọng cần cẩu
  • Hiệu chuẩn và thử nghiệm

XUỒNG CỨU SINH, THIẾT BỊ PHÓNG & THIẾT BỊ PHÁT HÀNH TẢI

KIỂM TRA TRỌNG TẢI CẦN CẨU

SỬA CHỮA XUỒNG CỨU NẠN