Chằng buộc hàng hóa:

  • Hàng dự án
  • Tháp gió
  • Sản phẩm thép: tôn cuộn, ống, và thép phôi
  • Cột bê tông
  • Tàu kép & du thuyền
  • Đóng container
  • Cung cấp vật tư chèn lót
  • Cung cấp vật tư, dụng cụ và thiết bị chằng buộc

TƯỢNG PHẬT

TÀU KÉO

HÀNG DỰ ÁN

TÔN CUỘN

THÁP GIÓ

ĐÓNG CONTAINER